Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SP NR 64 WE WROCŁAWIU

 • Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych zawartym w programie wychowawczym szkoły.
 • Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć.
 • Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi w godz. 07.00- 17.00.
 • Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego corocznie do kierownika świetlicy lub wychowawców świetlicy.
 • Rodzic, który w karcie zgłoszenia wyraził zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy, odebranie go przez rodzeństwo lub inne osoby, bierze odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze ze szkoły do domu.
 • Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu zgłoszenia obecności dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego (kl I-III) lub nauczyciela przyprowadzającego dziecko po zakończonych zajęciach do momentu odbioru przez rodziców / opiekunów prawnych lub osobę upoważnioną w K\karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 • W świetlicy klas IV- VI wychowawca odpowiada za dziecko, które zgłosiło się do niej samodzielnie.
 • Świetlica nie odpowiada za ucznia z kl. IV- VI , które się do niej nie zgłosiło i przebywa na terenie szkoły.
 • Na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zbiórki harcerskie, LSI itp.) uczniowie wychodzą ze świetlicy pod opieką osoby prowadzącej te zajęcia (nauczyciela, instruktora, itp.). Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za uczniów. (Zapis w karcie zapisu do świetlicy).
 • Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko, które wg ich polecenia samodzielnie opuszcza świetlicę.
 • Dzieci wychodzą do biblioteki, sal lekcyjnych, stołówki, szatni, tylko za zgodą wychowawcy. Uczeń ma obowiązek informowania o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 • Dzieci, które nie jedzą obiadu pozostają w świetlicy.
 • Uczniowie mogą skorzystać z telefonów komórkowych tylko w nagłych przypadkach za zgodą nauczyciela.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.
 • W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
 • Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 • Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do braku zgody na odbiór dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
 • Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.
 • Obowiązkiem rodziców / prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbierania dzieci. Ponowne spóźnienia się rodziców/opiekunów po dziecko, może skutkować skreśleniem go z listy lub przekazaniem dziecka do Pogotowia Opiekuńczego .

 

RODZICE ZAPISUJĄCY DZIECKO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PEŁNI ZGADZAJĄ SIĘ Z POWYŻSZYM REGULAMINEM.

 

—————————————                                 ———————————————————-

          DATA                                                     PODPISY OBOJGA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

 


UCZNIOWIE:

 • Przychodzą do świetlicy przed lekcjami i zaraz po lekcjach,
 • Kurtki i obuwie zostawiają w szatni, a tornistry układają na regał w świetlicy,
 • Każdorazowo po wejściu do świetlicy zgłaszają swoją obecność wychowawcy,
 • Ze świetlicy wychodzą tylko z wychowawcą lub za jego pozwoleniem,
 • Na korytarzu zachowują ciszę,
 • Korzystając ze stołówki szkolnej zachowują się cicho i kulturalnie,
 • Odrabiają lekcje i swoim zachowaniem nie utrudniają innym ich odrabiać,
 • Bawią się cicho i bezpiecznie,
 • Pamiętają o zwrotach grzecznościowych – proszę, przepraszam, dziękuję,
 • Zabawki, gry, sprzęt sportowy używają za zgodą wychowawcy, należy je potem odłożyć na miejsce,
 • Podczas zabawy zachowują ład i ciszę.
 • Szanują wychowawców, innych pracowników szkoły i siebie wzajemnie,
 • Pomagają sobie wzajemnie,
 • Są dla siebie mili i koleżeńscy,
 • Nie biją się, nie obrażają, nie skarżą, unikają kłótni,
 • Słuchają jak ktoś do nich mówi, nie przerywają,
 • Nie używają brzydkich wyrazów,
 • Prywatne zabawki, wartościowe przedmioty przynoszą na własną odpowiedzialność,
 • Zgodnie ze statutem nie mogą używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych.
Data dodania: 2022-03-30 17:28:28
Data edycji: 2022-09-03 15:36:47
Ilość wyświetleń: 1172

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Galeria

Zobacz zdjęcie z naszej szkoły oraz ostatnich wydarzeń!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej