Powrót do Świetlica

Regulamin

Aneks nr 1

Regulamin 2020 2021

Aneks nr 1

REGULAMIN 2019/ 2020


REGULAMIN ŚWIETLICY SP NR 64 WE WROCŁAWIU

 • Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych zawartym w Programie wychowawczym szkoły.
 • Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając tygodniowy oraz dzienny rozkład zajęć.
 • Świetlica sprawuje opiekę nad dziećmi w godz. 07.00- 17.00.
 • Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (karta zgłoszenia), składanego corocznie do kierownika świetlicy lub wychowawców świetlicy.
 • Rodzic, który w Karcie zgłoszenia wyraził zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy, odebranie go przez rodzeństwo lub inne osoby, bierze odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo w drodze ze szkoły do domu.
 • Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu zgłoszenia obecności dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego (kl I-III) lub nauczyciela przyprowadzającego dziecko po zakończonych zajęciach do momentu odbioru przez rodziców / opiekunów prawnych lub osobę upoważnioną w Karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 • W świetlicy klas IV- VI wychowawca odpowiada za dziecko, które zgłosiło się do niej samodzielnie.
 • Świetlica nie odpowiada za ucznia z kl. IV- VI , które się do niej nie zgłosiło i przebywa na terenie szkoły.
 • Na zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zbiórki harcerskie, LSI itp.) uczniowie wychodzą ze świetlicy pod opieką osoby prowadzącej te zajęcia (nauczyciela, instruktora, itp.). Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za uczniów. (Zapis w Karcie zapisu do świetlicy).
 • Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dziecko , które wg ich polecenia samodzielnie opuszcza świetlicę.
 • Dzieci wychodzą do biblioteki, sal lekcyjnych, stołówki, szatni, tylko za zgodą wychowawcy. Uczeń ma obowiązek informowania o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 • Dzieci, które nie jedzą obiadu pozostają w świetlicy.
 • Uczniowie mogą skorzystać z telefonów komórkowych tylko w nagłych przypadkach za zgodą nauczyciela.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.
 • W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
 • Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 • Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do braku zgody na odbiór dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
 • Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w Karcie zgłoszeniowej.
 • Obowiązkiem rodziców / prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualne odbierania dzieci. Ponowne spóźnienia się rodziców/opiekunów po dziecko, może skutkować skreśleniem go z listy lub przekazaniem dziecka do Pogotowia Opiekuńczego .

 

RODZICE ZAPISUJĄCY DZIECKO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PEŁNI ZGADZAJĄ SIĘ Z POWYŻSZYM REGULAMINEM.

 

—————————————                                 ———————————————————-

          DATA                                                     PODPISY OBOJGA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

 


UCZNIOWIE:

Przychodzą do świetlicy przed lekcjami i zaraz po lekcjach,
Kurtki i obuwie zostawiają w szatni, a tornistry układają na regał w świetlicy,
Każdorazowo po wejściu do świetlicy zgłaszają swoją obecność wychowawcy,
Ze świetlicy wychodzą tylko z wychowawcą lub za jego pozwoleniem,
Na korytarzu zachowują ciszę,
Korzystając ze stołówki szkolnej zachowują się cicho i kulturalnie,
Odrabiają lekcje i swoim zachowaniem nie utrudniają innym ich odrabiać,
Bawią się cicho i bezpiecznie,
Pamiętają o zwrotach grzecznościowych – proszę, przepraszam, dziękuję,

Zabawki, gry, sprzęt sportowy używają za zgodą wychowawcy, należy je potem odłożyć na miejsce,
Podczas zabawy zachowują ład i ciszę.
Szanują wychowawców, innych pracowników szkoły i siebie wzajemnie,
Pomagają sobie wzajemnie,
Są dla siebie mili i koleżeńscy,
Nie biją się, nie obrażają, nie skarżą, unikają kłótni,
Słuchają jak ktoś do nich mówi, nie przerywają,
Nie używają brzydkich wyrazów,
Prywatne zabawki, wartościowe przedmioty przynoszą na własną odpowiedzialność,
Zgodnie ze statutem nie mogą używać telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych.

 

 

Font Resize
Kontrast